Algemene voorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden van: ‘Womanhood VOF’ gevestigd te 2611 HS Delft, aan de Schoolstraat 28.

Artikel 1. Definities

 1.  ’Verkopende partij’: Womanhood VOF
 2. ‘Consument’: een wederpartij die een natuurlijke persoon is en niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep in diens hoedanigheid als eindgebruiker van de geleverde zaken.

Artikel 2. Levering en levertijd

 1. De consument is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze hem worden bezorgd.
 2. Bezorging van aankopen geschiedt gratis.
 3. Levering zal plaats vinden binnen 3-5 werkdagen.
 4. De door Womanhood VOF opgegeven levertijden gelden weliswaar bij benadering en zijn ook geen fatale termijnen maar zullen de uiteindelijke levertijd, behoudens overmacht, met nooit meer dan twee weken overschrijden.

Artikel 3. Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van Womanhood VOF is beperkt tot kosteloos herstel van een gebrekkig product of tot vervanging van een product of van een onderdeel ervan, één en ander ter beoordeling van Womanhood VOF.
 2. Womanhood VOF is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit miscommunicatie, informatieverlies, verminkingen en/of het onvolledig overkomen van bestellingen ten gevolge van het gebruik van internet, e-mail dan wel enig ander communicatiemiddel tussen de consument en Womanhood VOF.

Artikel 4. Garantie

 1. Womanhood VOF garandeert dat de door haar verkochte zaken vrij zijn van materiaal-, ontwerp- en fabricagefouten gedurende een periode van 2 jaar zoals vermeld door de producent.
 2. Indien de geleverde zaken een gebrek vertonen is Womanhood VOF verplicht binnen 10 dagen nadat de consument hem schriftelijk het gebrek heeft gemeld, de zaken te herstellen.
 3. De garantie vervalt indien de consument schade veroorzaakt door een onjuiste behandeling.
 4. De garantie geldt niet voor krassen op het product als er onjuist is omgegaan met het schoonmaken daarvan.
 5. De consument dient aan te tonen dat het product binnen de garantie-termijn een gebrek vertoont waarvoor deze garantie geldt. De garantie vervalt als het type- of serienummer van een product zijn verwijderd of gewijzigd.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

 1. Door Womanhood VOF geleverde zaken mogen niet worden doorverkocht.
 2. Womanhood VOF raadt de consument ten sterkste af het product na eigen gebruik aan derden te overhandigen voor persoonlijk gebruik.

Artikel 6. Gebreken; klachttermijnen

 1. De consument dient de gekochte zaken bij levering – of zo spoedig daarna als mogelijk – te onderzoeken. Hierbij dient de consument na te gaan of de geleverde zaak aan de overeenkomst beantwoordt.
 2. Wordt een zichtbaar gebrek of tekortkoming geconstateerd, dan dient de consument deze binnen 2 dagen na levering aan Womanhood VOF schriftelijk te melden.

Artikel 7. Betaling

 1. Tenzij anders overeengekomen dient betaling van het totale verschuldigde bedrag vóór aflevering plaats te vinden.
 2. Indien betaling niet contant plaatsvindt dient deze te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum, op een door Womanhood VOF aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd.
 3. Na het verstrijken van 10 dagen na de factuurdatum is de consument van rechtswege in verzuim; de consument is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.

Artikel 8. Wijziging en vindplaats van de voorwaarden
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Den Haag. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de onderhavige transactie.
Artikel 9. Retouren
Bij de aankoop van producten heb je de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. Stuur het artikel binnen 14 dagen, na ontvangst van het product retour. Je dient zelf te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending en een track & trace code

Algemene Retourregels

 • Retouren worden binnen 5 tot 10 werkdagen verwerkt. Zodra je retour is verwerkt, ontvang je hiervan een bevestiging per mail. Vervolgens ontvang je het retourbedrag binnen 14 werkdagen op dezelfde wijze als je hebt betaald.
 • Artikelen dienen ongebruikt, compleet, in originele staat, ongeopend en in originele verpakking te worden geretourneerd..
 • Bij beschadiging of incomplete artikelen wordt waardevermindering in rekening gebracht.
 • Een giftvoucher kan niet worden geretourneerd.
 • Direct omruilen voor een ander artikel is alleen mogelijk na een email verzoek en kan alleen plaatsvinden in de studio/winkel. Wil je toch een ander item aanschaffen in de webshop dan is dit een nieuwe transactie.

Retourneren in de studio/winkel – GRATIS

 • Stuur de pakbon en en de artikel(en) in originele verpakking kun je retourneren in onze winkel in Haarlem per onderstaand adres:

 Bevallen zonder Zorgen 
     Schoolstraat 28
     2611 HS Delft

 • Je retour wordt verwerkt.
 • Je kunt je artikelen retourneren naar Bevallen zonder Zorgen via PostNL. Het pakket wordt dan op eigen kosten retour gezonden volgends de standaard tarieven van PostNL.
 • Bewaar het het Track & Trace-nummer om je pakket te kunnen volgen en als bewijs van verzending
 • Zodra de bestelling retour is ontvangen, wordt dit per e-mail aan je bevestigd.
 • Het bedrag dat je van ons tegoed hebt wordt binnen 14 werkdagen overgemaakt vanaf het moment dat je retour is verwerkt.

Wettelijke garantie
Bij aankoop van artikelen in de bevallenzonderzorgen-webshop is de wettelijke garantie van toepassing. Wettelijke garantie houdt in dat het artikel datgene moet doen wat de consument er in alle redelijkheid van mag verwachten. Er is geen wettelijke termijn aan deze garantie verbonden omdat het per artikel verschillend is wat de consument mag verwachten.